PUSOY ONLINE – HOW TO PLAY PUSOY ONLINE


HOW TO PLAY PUSOY ONLINE

PUSOY is a game combination of strategy and luckiness, to play it well you need good knowledge of Arrangements and good observation to select the best hand 

Pusoy online is known as the Pusoy Chinese poker. People usually misunderstand that this gameplay is Pusoy dos online but the gameplay are not the same.

The game is full of competition between players, and some organization has decided to create their Pusoy online apps like Pusoy Go and Pusoy Zingplay or Tongits CO.

Of those applications we have mentioned in there is one of the best apps owning a lot of popular card games & allowing players to withdraw their rewards into real money named Tongits CO.

Besides diversified card games and withdrawal, the game also had the biggest card game community. Following those things are many attractive events generated every week to give players a chance to receive massive Chips.

Now let’s get back and have a detailed explanation of the instructions on how to play Pusoy & gameplay to understand why this card game is one of the best card games in the Philippines.

PUSOY ONLINE RULES

Each player starts with 13cards in hand and arranges them in a combination. Separate 3 hands of cards, the arrangements will follow the instructions:

PUSOY ONLINE ARRANGEMENTS
PUSOY ARRANGEMENTS

The Lowest Combination (3 cards)

Second Largest Combination (5 cards)

Highest-Combination (5 cards)

SUIT ORDER:

From lowest to highest, clubs (♣), spades (♠), hearts (♥), and diamonds (♦), with the 2♦ being the highest card and the 3♣ the lowest.

CARD COMBINATIONS:

Various types of card combinations can be used in play.

 • Single Card (High-card): Cards rank from A (highest) to 2(lowest). Between rank of cards, card suit also decides who wins. Ex: A♦ beat A♥ 
 • Pair: A pair of equally ranked cards, besides rank of cards. The suit also decides who wins. Ex: 7♥-7♦ beat 7♣-7♠
 • Two-Pair: Have 2 pairs, each pair equally ranked cards. Ex: 7♥-7♦-8♥-8♦.
 • Three of a kind: Three equally ranked cards.

FIVE-CARD HAND COMBINATION:

 • Royal Flush: Jack to 2 with the same suit.
 • Straight Flush: Any Straight cards with the same suit.
 • Four of a kind: 4 cards of a kind plus any additional card/high-card.
 • Full House: Any three cards of the same number with any two cards of the same number.
 • Flush: Any 5 cards with the same suit.
 • Straight: 5 cards in consecutive order.

Rank every combination from highest to lowest:

Royal Flush –> Straight Flush –> Four of a kind –> Full house –> Flush –> Straight –> Three of a kind –> Two-pair –> Pair — High-card

RECEIVE SPECIAL WINS WHEN HAVING:

Royal Flush 

Three Flushes: Have 3 Flush in hand 

The Six Pair: Have 6 Pairs in hand

Three Straights: Have 3 Straights in hand

SCORING & SPECIAL WINS

You get bonus points for beating another player’s hand and vice versa

When you beat 3 hands of a player, you will hit Pusoy on them give -3 points to that player and you receive 3 points.

*Special Wins when you beat 3 hands of all players, every player receives -15 points. Ex: Beat 3 hands of 3 players, each player receives -15 points and you receive 45points

PUSOY ONLINE Gameplay

Those are the Pusoy rules & the instruction on “how to play Pusoy” with Tongits CO. Besides this popular card game, many other games are waiting for you in Tongits COs.

Getting the chance to compare your Pusoy skill with players from many different countries through Tongits CO & make friends and learn from them.

Install Tongits CO now! To play Pusoy & withdraw real money with the fastest transaction through the best e-wallet in the Philippines, GCash.

There’s more waiting for you, don’t miss your chance & click the button below to install the game now!

PUSOY TUTORIAL

Install the game now on App Store – Google Play
              Free to play – Earn real money 


PAANO MAGLARO NG PUSOY ONLINE

Ang PUSOY ay isang larong kumbinasyon ng diskarte at swerte, para malaro ito ng maayos kailangan mo ng mahusay na kaalaman sa Arrangements at magandang obserbasyon para mapili ang pinakamahusay na kamay.

Ang Pusoy online ay kilala bilang Pusoy Chinese poker. Karaniwang hindi nauunawaan ng mga tao na ang gameplay na ito ay Pusoy dos online ngunit ang gameplay ay hindi pareho.

Sa mga application na nabanggit namin doon ay isa ito sa pinakasikat na card game at nagpapahintulot sa mga manlalaro na i-withdraw ang kanilang mga reward sa totoong pera na pinangalanang Tongits CO.

Bukod sa sari-saring mga laro ng card at withdrawal, ang laro ay mayroon ding pinakamalaking komunidad ng card game. Kasunod ng mga bagay na iyon ay maraming kaakit-akit na kaganapan na nabuo bawat linggo upang bigyan ang mga manlalaro ng pagkakataong makatanggap ng malalaking Chip.

Ngayon, bumalik tayo at magkaroon ng detalyadong paliwanag ng mga rules at gameplay para maunawaan kung bakit ang card game na ito ay isa sa mga pinakamahusay na laro ng card sa Pilipinas.

PUSOY ONLINE RULES

Ang bawat manlalaro ay nagsisimula sa 13 card sa kamay at ayusin ang mga ito sa isang kumbinasyon. Paghiwalayin ang 3 set ng mga card, susundin ang arrangements ng mga instruction:

PUSOY ONLINE ARRANGEMENTS
PUSOY ARRANGEMENTS

Ang Pinakamababang set (3 card)

Pangalawang Pinakamalaking set (5 card)

Pinakamataas na set (5 card)

Suit Order:

Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, clubs (♣), spades (♠), hearts (♥), at diamonds (♦), kung saan ang 2♦ ang pinakamataas na card at ang 3♣ ang pinakamababa.

Kumbinasyon ng Cards:

Maaaring gamitin ang iba’t ibang uri ng kumbinasyon ng card sa paglalaro.

 • Single Card (High-card): Rank ng mga card mula A (pinakamataas) hanggang 2(pinakamababa). Sa pagitan ng rank ng mga baraha, ang card suit din ang magpapasya kung sino ang mananalo. Hal: A♦ matalo si A♥
 • Pares: Isang pares ng mga card na may pantay na rank, bukod sa rank ng mga card. Ang suit din ang magpapasya kung sino ang mananalo. Hal: 7♥-7♦ talunin ang 7♣-7♠
 • Two-Pair: Magkaroon ng 2 pares, bawat pares ay pantay na nirarank ang mga card. Hal: 7♥-7♦-8♥-8♦.
 • Three of a kind: Tatlong card na may pantay na rank.

Five-card hand na may kombinasyon:

 • Royal Flush: Jack to 2 na may parehong suit.
 • Straight Flush: Anumang Straight card na may parehong suit.
 • Four of a kind: 4 na card ng isang uri at anumang karagdagang card/high-card.
 • Full House: Anumang tatlong card na parehong numero na may dalawang card ng parehong numero.
 • Flush: Anumang 5 card na may parehong suit.
 • Straight: 5 card na magkakasunod.

*I-Rank ang bawat kumbinasyon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa:

Royal Flush –> Straight Flush –> Four of a kind –> Full house –> Flush –> Straight –> Three of a kind –> Two-pares –> Pares — High-card

*Tumanggap ng Espesyal na Panalo kapag mayroon

 • Royal Flush 
 • Three Flushes: Magkaroon ng 3 Flush sa kamay
 • The Six Pair: Magkaroon ng 6 Pares sa kamay
 • Three Straights: Magkaroon ng 3 Straights sa kamay

*Pagbilang at Espesyal na Panalo

May bonus points kapag natalo ang cards ng ibang player at kabaliktaran

Kapag natalo mo ang 3 kamay ng isang player, Pusoy kana sa kanila bigyan ng -3points ang player na iyon at makakatanggap ka ng 3points.

*Mga Espesyal na Panalo kapag natalo mo ang 3 kamay ng lahat ng manlalaro, ang bawat manlalaro ay makakatanggap ng -15puntos. Hal: Talunin ang 3 kamay ng 3 manlalaro, ang bawat manlalaro ay tumatanggap ng -15 puntos at makakatanggap ka ng 45 puntos

PUSOY ONLINE GAMEPLAY

Iyan ang mga patakaran ng Pusoy at ang pagtuturo sa “paano laruin ang Pusoy” sa Tongits CO. Bukod sa sikat na card game na ito, marami pang ibang laro ang naghihintay sa iyo sa Tongits COs.

Magkaroon ng pagkakataong ihambing ang iyong kasanayan sa Pusoy sa mga manlalaro mula sa iba’t ibang bansa sa pamamagitan ng Tongits CO, makipagkaibigan at matuto mula sa kanila.

I-install ang Tongits CO ngayon! Upang maglaro ng Pusoy online at mag-withdraw ng totoong pera gamit ang pinakamabilis na transaksyon sa pamamagitan ng pinakamahusay na e-wallet sa Pilipinas, GCash.

Marami pang naghihintay para sa iyo, huwag palampasin ang iyong pagkakataon at i-click ang button sa ibaba para i-install ang laro ngayon!

PUSOY ONLINE GAMEPLAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *