LUCKY 9 – HOW TO PLAY LUCKY 9


HOW TO PLAY LUCKY 9 – LUCKY 89 

The Philippines language is down below

1. What is Lucky 9 – Lucky 89:

Lucky 9 online game starts with one dealer and players, each player receives two cards in hand. Results will be based on the total points in the hand of players and dealers.

Max cards in hand are three cards if players didn’t draw Lucky9 or Lucky8.

With simple gameplay, Lucky9 online has made its way to one of the best card games in the Philippines & present in many applications.

The game is joyful & easy to play, and Lucky 9 online is now available in Tongits CO, one of the best card game apps.

Now we’ll go forward into the instructions on how to play Lucky 9 online & it is variant gameplay that keeps the traditional way but adds on the Lucky8 parts.

2. THE RULES & HOW TO PLAY LUCKY 9:

LUCKY9 – LUCKY89 INSTRUCTIONS & RULES

*Points Calculations:

Cards: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 each have a score corresponding to that number.

Cards: J, Q, K each card counts ten points. 

The player’s score in each game is the odd number of the total of the three cards. Ex: Total points of three cards is 27 (The game will count it 7 points). 10 points equal 0.

Lucky9: After receiving two cards if the total of two cards equals 9.

Lucky8: After receiving two cards if the total of two cards equals 8.

*Gameplay:

LUCKY 9 GAMEPLAY
LUCKY9 GAMEPLAY

Each player receives two cards and counts the total points in hand by combining the points of two cards.

If the results are Lucky9 or Lucky89, the game will not allow the player to draw more cards. If the dealer has the same points as the players the result is a draw.

The players can choose to draw a card (Hirit!) when feels uncomfortable with the points of two cards or not draw (I’m good).

*Special Scenario:

RECEIVE A BIG WIN IN LUCKY 9
RECEIVE A BIG WIN IN LUCKY9

BIG WIN IN TONGITS CO ONLINE APP

The first player who wins four rounds will receive Big Win extra Chips.

*Difference between Lucky 9 online – Lucky89 online

Lucky9 only has one special win if the total points of two cards are 9, Lucky89 will have one more special win if the total points of two cards are 8.

3. Online Gameplay:

Following the instructions on how to play the Lucky 9 game to get better on Lucky9 in Tongits CO every day, the game has a high percentage of hitting the big win as long as your luckiness is still by your side. Enjoy your big win streak & start to cash out from Tongits CO to earn real money.

Besides Lucky9, Tongits CO has many games that are also easy to play & hitting the mega prizes for you to enjoy.

Don’t miss out, and start to install Tongits CO now to experience the feelings of an online casino through your device.

Sit back and relax while watching how to play Lucky9 – Lucky89, watch till the end to acknowledge more attractive things about Tongits CO.

ENJOY PLAYING LUCKY 9 ONLINE IN THE TONGITS CO APP NOW!

Install the game now on App Store – Google Play 

Free to play – Earn real money


PAANO MAGLARO NG LUCKY 9 – LUCKY 89

1. Ano ang Lucky 9 – Lucky 89:

Ang Lucky 9 online game ay nagsisimula sa isang dealer at mga manlalaro, ang bawat manlalaro ay tumatanggap ng dalawang card sa kamay. Ang mga resulta ay ibabatay sa kabuuang puntos sa kamay ng mga manlalaro at dealer.

Ang max cards sa kamay ay tatlong card kung ang manlalaro ay hindi nagdraw ng Lucky9 o Lucky8.

Sa simpleng gameplay, ang Lucky9 online ay napunta sa isa sa mga pinakamahusay na laro ng card sa Pilipinas at naroroon sa maraming application.

Ang laro ay masaya at madaling laruin, at ang Lucky 9 online ay available na ngayon sa Tongits CO, isa sa mga pinakamahusay na app ng card game.

Ngayon ay susulong tayo sa mga panuntunan ng Lucky9 online at ito ay iba’t ibang gameplay na nagpapanatili sa tradisyonal na paraan ngunit nagdaragdag sa mga bahagi ng Lucky8.

2. Ang mga panuntunan sa laro:

LUCKY 9 INSTRUCTIONS & RULES

*Pagbilang ng mga Puntos:

Cards: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10 bawat isa ay may markang katumbas ng numerong iyon.

Mga Card: J, Q, K bawat card sampung puntos.

Ang puntos ng manlalaro sa bawat laro ay may magkakaibang bilang sa tatlong baraha. Hal: Ang kabuuang puntos ng tatlong baraha ay 27 (Bibilangin ito ng laro ng 7 puntos). 10 puntos katumbas ng 0.

Lucky9: Pagtapos makatanggap ng dalawang card, kung ang puntos ng dalawang card ay 9.

Lucky8: Pagkatapos makatanggap ng dalawang card kung ang puntos ng dalawang card ay 8.

*Gameplay:

Lucky 9 gameplay

Ang bawat manlalaro ay merong ng dalawang card at binibilang ang puntos sa kamay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang card.

Kung ang mga resulta ay Lucky9 o Lucky89, hindi papayagan ng game ang manlalaro na magdraw ng higit pang mga card. Kung ang dealer ay may parehong puntos sa mga manlalaro ang resulta ay draw.

Maaaring piliin ng mga manlalaro na magdraw ng card (Hirit!) kapag hindi komportable sa mga puntos ng dalawang baraha o hindi magdraw (Im good!).

*Espesyal na Sitwasyon:

BIG WIN IN LUCKY 9

BIG WIN WITH LUCKY 9 IN TONGITS CO ONLINE APP

Ang unang manlalaro na mananalo sa apat na round ay makakatanggap ng Big Win extra Chips.

*Pagkakaiba sa pagitan ng Lucky 9 – Lucky89

Ang Lucky9 ay mayroong isang espesyal na panalo kung ang puntos ng dalawang baraha ay 9, ang Lucky89 ay magkakaroon ng isa pang espesyal na panalo kung ang puntos ng dalawang baraha ay 8.

3. Online Lucky 9 – Lucky 89 Gameplay:

Sumunod sa instruction upang maging mas mahusay sa Lucky9 sa Tongits CO araw-araw, ang laro ay may mataas na porsyento ng pagtama ng malaking panalo hangga’t ang iyong swerte ay nasa iyong tabi. I-enjoy ang iyong big win streak at magsimulang mag-cash out mula sa Tongits CO para kumita ng totoong pera.

Bukod sa Lucky9, maraming laro ang Tongits CO na madali ding laruin at makakuha ng malalaking premyo para ma-enjoy mo.

Huwag palampasin, at simulan ang pag-install ng Tongits CO ngayon upang maranasan ang pakiramdam ng isang online casino sa pamamagitan ng iyong device.

Umupo at mag-relax habang nanonood kung paano laruin ang Lucky9 – Lucky89, panoorin hanggang sa huli para kilalanin ang mas kaakit-akit na mga bagay tungkol sa Tongits CO.

MAG-ENJOY SA PAGLALARO NG LUCKY 9 ONLINE SA TONGITS CO APP NGAYON!

I-install ang laro ngayon sa App Store – Google Play

Libreng laruin – Kumita ng totoong pera

—————————————-TPAAGB—————————————–


2 responses to “LUCKY 9 – HOW TO PLAY LUCKY 9”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *