TONGITS EARN REAL MONEY – the best tongits app


TONGITS EARN REAL MONEY – EASY TO DO, USE YOUR FREE TIME TO ENJOY AND MAKE MONEY

Tongits CO is an application that creates real profit for those who want to feel joyful and meanwhile makes money when enjoying the fun. With a high win rate, massive popular card games, and fast transactions we always update more new things for the player to have a good experience.

Convert your rewards to real money
CONVERT YOUR REWARDS TO REAL MONEY WITH TONGITS CO ONLINE APP

The main thing when people join Tongits CO is to be joyful and can exchange those winning rewards after a few days, weeks, or months of playing the game.

We will show you a lot of tips on how you can earn more money while playing tongits.

1. How every reward in Tongits CO works:

First, we got Chips are the only valuation in the game. You can collect Chips by winning a game, spinning the countdown, and predicting the outcome of Lucky Numbers.

How the currency inside Tongits CO works
HOW CHIPS/PESO/USD WORKS IN TONGITS CO ONLINE APP

Second, we have Pesos and USD for recharge transactions. But there is only one valuation you can exchange for real money is Peso.

2. TONGITS EARN REAL MONEY WITH Tongits CO:

You have to at least VIP2 to unlock the Exchange function to withdraw all your Chips for real money. (You will unlock VIP2 when recharging for the first time)

Reach to VIP2, then select the number of Pesos you want to reach and start enjoying playing Tongits online, Pusoy, HongkongPoker,…

After reaching your target, you can now use the Exchange function to redeem the Peso amount you want. Sounds easy right?

3. Tips to receive massive Chips in 1 day with the Tongits CO app:

*Playing Tongits online and popular card games to earn money:

In every winning game you will receive the number of Chips based on your bet, so playing the table has a huge bet will easily increase your Chips amount. Get closer in withdraw for real money.

You also can predict the Lucky number by betting from 1 to 3 numbers that tomorrow will show on our game. Guess right you will receive massive Chips.

Every 3 hours you have online, you will receive 1 countdown spin with the price up to x0,000Chips based totally on your luckiness.

3 ways to earn massive chips to exchange for real money
3 WAYS TO EARN MASSIVE CHIPS TO EXCHANGE FOR REAL MONEY

*Get free chips to withdraw for real money through social media:

Events/Minigames on Tongits CO fanpage:

Follow our Fan Page and Group to participate in our events and minigames to receive massive rewards.

The Events/minigames are created every week/month to give players the chance to earn a lot of Chips to play a lot of different games.

With the free chips you have received, take it, enjoy this app game, and stack your Chips to exchange for a bigger amount of real money.

*Earn a lot of Chips when reaching top players of Tongits online:

The leaderboard did not just give you the feeling of an expert, besides that, we also give players who on top of the leaderboard a huge prize can withdraw for real money.

PLAY TONGITS AND EARN REAL MONEY NOW!

The advice of this post will help you withdraw more and more real money if you follow it in the right way. Hope our lovely players can have a good time with Tonigts CO App and receive massive profits.

Don’t hesitate to install the best Tongits online app in the Philippines right now, the link is down below

Want to know more tips like this, check here!

Install the game now on App Store – Google Play
Free to play – Earn real money


TONGITS KUMITA NG TUNAY NA PERA – ang pinakamahusay na tongits app

Ang Tongits CO ay isang application na lumilikha ng tunay na kita para sa mga gustong makaramdam ng kagalakan habang kumikita ng pera kapag tinatamasa ang saya. Sa mataas na rate ng panalo, napakalaking sikat na card game, at mabilis na mga transaksyon palagi kaming nag-a-update ng mas maraming bagong bagay para magkaroon ng magandang karanasan ang manlalaro.

Convert your rewards to real money

Ang pangunahing bagay kapag sumali ang mga tao sa Tongits CO ay ang maging masaya at maaaring makipagpalitan ng mga panalong reward pagkatapos ng ilang araw, linggo, o buwan ng paglalaro.

Magpapakita kami sa iyo ng maraming tip kung paano ka makakakuha ng mas maraming pera sa Tongits CO.

1. Paano gumagana ang bawat reward sa Tongits CO:

Una, mayroon kaming Chips ang tanging valuation ng Tongits CO. Maaari kang mangolekta ng Chips sa pamamagitan ng panalo sa isang laro, pag-ikot ng countdown, at paghula sa resulta ng Lucky Numbers.

How the currency inside Tongits CO works
HOW CHIPS/PESO/USD WORKS IN TONGITS CO ONLINE APP

Pangalawa, meron tayong Pesos at USD para sa recharge transactions. Pero isa lang ang valuation na pwede mong ipagpalit sa totoong pera ay Peso.

2. Paano kumita ng totoong pera sa Tongits CO:

Kailangan mong mag-VIP2 man lang para i-unlock ang Exchange function para ipagpalit ang lahat ng iyong Chip sa totoong pera.

(I-unlock mo ang VIP2 kapag nagre-recharge sa unang pagkakataon)

Abutin ang VIP2, pagkatapos ay piliin ang bilang ng mga Piso na gusto mong makuha at simulan ang paglalaro ng Tongits online, Pusoy, HongkongPoker,…

Pagkatapos makuha ang iyong target, maaari mo na ngayong gamitin ang Exchange function para i-redeem ang halaga ng Peso na gusto mo. Mukhang madali diba?

3. Mga tip para makatanggap ng malalaking Chip sa loob ng 1 araw gamit ang Tongits CO app:

*Paglalaro ng Tongits online at mga sikat na card game para kumita ng pera:

Sa bawat panalong laro ay makakatanggap ka ng bilang ng Chips batay sa iyong taya, kaya ang paglalaro sa table na may malaking taya ay madaling tataas ang halaga ng iyong Chip. Lumapit ka kapalit ng totoong pera.

Maaari mo ring hulaan ang Lucky number sa pamamagitan ng pagtaya mula 1 hanggang 3 numero na bukas ay ipapakita sa aming Tongits CO. Tamang hulaan na makakatanggap ka ng napakalaking Chip.

Bawat 3 oras na online ka, makakatanggap ka ng 1 countdown spin na may presyong hanggang x0,000Chips na nakabatay sa iyong suwerte.

3 ways to earn massive chips to exchange for real money
3 WAYS TO EARN MASSIVE CHIPS TO EXCHANGE FOR REAL MONEY

*Kumuha ng libreng chips para ipalit sa totoong pera sa pamamagitan ng social media:

Sundan ang aming Fan Page at Grupo para lumahok sa aming mga event at minigames para makatanggap ng malalaking pabuya.

Ang Mga Kaganapan/minigames ay nilikha bawat linggo/buwan upang bigyan ang mga manlalaro ng pagkakataong kumita ng maraming Chip para makapaglaro ng maraming iba’t ibang laro.

Gamit ang mga libreng chip na natanggap mo, kunin ito, mag-enjoy sa mga laro ng Tongits CO app, at i-stack ang iyong mga Chip para ipagpalit sa mas malaking halaga ng totoong pera.

*Kumita ng maraming Chip kapag nakuha ang mga nangungunang manlalaro ng Tongits online:

Ang leaderboard ay hindi lamang nagbigay sa iyo ng pakiramdam ng isang eksperto, bukod pa doon, binibigyan din namin ang mga manlalaro na sa tuktok ng leaderboard ng isang malaking premyo ay maaaring ipagpalit sa totoong pera.

4. Paano magsimulang kumita ng totoong pera sa Tongits CO app ngayon?

Ang payo ng post na ito ay tutulong sa iyo na makipagpalitan ng higit at higit pang totoong pera kung susundin mo ito sa tamang paraan. Sana ay magkaroon ng magandang oras ang aming mga kaibig-ibig na manlalaro sa Tonigts CO App at makatanggap ng napakalaking kita.

Huwag mag-atubiling i-install ang pinakamahusay na Tongits online app sa Pilipinas ngayon, ang link ay nasa ibaba.

I-install ang laro ngayon sa App Store – Google Play

   Libreng laruin – Kumita ng totoong pera


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *